Condicions de reserva i anul·lacióTitular: Mª Pilar Bielsa Martin, nif 35021187F

Nom establiment: Masia Rovira

Adreça: La Rovira de Sant Climenç, 25286 Pinell de Solsonès (Lleida)

Llicència de turisme: Turisme Rural, modalitat Masoveria, permís PCC-831-79

Condicions:

* Confirmació de la reserva: Pagament del 25% de la reserva des de la plataforma, o per transferència o per Bizum. 

Pagament del 75% restant des de la plataforma, o per transferència 4 dies abans de l'arribada, o l'arribada en metàl·lic o per Bizum

* Fiança: 150€, retinguts de la targeta de crèdit, es retornen, si no hi ha desperfectes, en revisar l'establiment i en un màxim de 5 dies.

* Discrepàncies: En cas de conflicte, el nostre establiment està adscrit a la "Junta Arbitral de Consum"

   Condicions de reserva i anul·lació:

(Extracte de l'articulat regulador de les condicions de contractació vigent)

DECRET 159/2012, de la Generalitat de Catalunya, del 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

Article 23 Contestació a les peticions de reserva

Si lestabliment no dóna resposta, en el termini màxim de 24 hores, a les peticions de reserva efectuades pels usuaris, sentén que la reserva no ha estat acceptada. De tota manera, l'establiment ha d'informar, com més aviat millor, de manera fefaent, la persona o els usuaris que havien sol·licitat la reserva de la no acceptació de la reserva i de les causes de la seva no acceptació.

Article 24 Objecte de la reserva

Quan els usuaris hagin obtingut confirmació de reserva d'unitats d'allotjament concretes, amb l'especificació del número o ubicació, les persones titulars dels establiments les han de posar a la seva disposició a la data convinguda.

Si la reserva fos per a unitats dallotjament indeterminades, es posaran a disposició de les persones usuàries les que reuneixen les característiques pactades.

Article 25 Paga i senyal per part dels usuaris

Les persones titulars dels establiments d'allotjament poden exigir als usuaris que facin una reserva, un avançament del preu que s'entén a compte de l'import resultant dels serveis que es presten. En el cas de reserves efectuades per telèfon, e-mail o altre sistema, el client ha d'ingressar la paga i senyal abans de 48 hores, en cas de no fer-ho, s'entén la reserva per desestimada.

Quan la reserva s'hagi fet mitjançant eines de pagament electrònic i l'establiment opti per carregar un avenç del preu en concepte de paga i senyal, aquest càrrec s'efectuarà dins de les 48 hores següents a la formalització de la reserva. Transcorregut aquest termini sense efectuar-se el càrrec, s'entén confirmada la reserva sense avançament de part del preu.

Article 26 Cancel·lació de la reserva

1. L'establiment d'allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.

2. La cancel·lació efectuada per l'usuari dins dels deu dies anteriors a la data d'arribada dóna lloc a les penalitzacions següents, llevat de pacte en contra:

a) Reserva per a dos o menys dies, el 50% del preu total de l'estada. Oferim la possibilitat de bescanviar la paga i senyal per a una altra data acordada.

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del preu total de l'estada.

c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total de l'estada.

Les penalitzacions anteriors no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

3. L'usuari té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense penalització, sempre que es faci abans dels deu dies anteriors a la data d'arribada, llevat de pacte contrari. En aquest cas les despeses bancàries meritades del retorn dels diners seran a càrrec del client. Article 27 Rescabalament per renúncia de l'estada La persona titular de l'establiment d'allotjament turístic està obligada a informar la persona o els usuaris, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l'estada. Quan la persona usuària d'un establiment d'allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, la persona titular de l'establiment pot demanar fins a l'equivalent al 50% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts. Si la renúncia és deguda a causes de força major no demanarem rescabalament. Article 28 Manteniment de la reserva Quan l'establiment hagi confirmat la reserva sense l'exigència de cap paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins a l'hora concertada amb la persona usuària, i si no ho ha fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat . Si la persona usuària ha abonat la paga i senyal, l'establiment està obligat a mantenir la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que aquesta cobreixi, llevat de pacte contrario. La reserva, si el client no es presenta ni contacta amb nosaltres, només es mantindrà per a la primera nit. Si el client ens contacta per conservar la reserva, els dies que no hagi utilitzat el servei però que se li han guardat, se'ls facturaran com a utilitzats.

Article 27 Rescabalament per renúncia de l'estada

La persona titular de l'establiment d'allotjament turístic està obligada a informar la persona o els usuaris, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l'estada.

Quan la persona usuària d'un establiment d'allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, la persona titular de l'establiment pot demanar fins a l'equivalent al 50% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts. Si la renúncia és deguda a causes de força major no demanarem rescabalament.

Article 28 Manteniment de la reserva

Quan l'establiment hagi confirmat la reserva sense l'exigència de cap paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins a l'hora concertada amb la persona usuària, i si no ho ha fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat. Si la persona usuària ha abonat la paga i el senyal, l'establiment està obligat a mantenir la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que aquesta cobreixi, llevat de pacte en contra.

Condicions particulars de Masia Rovira: La reserva, si el client no es presenta ni contacta amb nosaltres, només es mantindrà per a la primera nit. Si el client ens contacta per conservar la reserva, els dies que no hagi utilitzat el servei però que se li han guardat, se'ls facturaran com a utilitzats. Si el client ha d'anul·lar la reserva, oferim conservar la paga i el senyal per a una altra data disponible.